فیناستراید

جزئیات

نام محصول به فارسی:   فیناستراید
نام محصول به انگلیسی:  Finasteride