متوکلوپرامید هیدروکلراید

جزئیات

نام محصول به فارسی:   متوکلوپرامید هیدروکلراید
نام محصول به انگلیسی:  Metoclopramide Hcl