دگزامتازون سديم فسفات

جزئیات

نام محصول به فارسی:   دگزامتازون سديم فسفات
نام محصول به انگلیسی:  DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE