سایت های مرتبط

سایت فارماکوپه USP:
  http://www.usp.org/

سایت فارماکوپه BP:
  http://www.pharmacopoeia.co.uk/

کنترل اصالت دارو:
  http://iranesalat.org/

سایت افق فارمد:
  http://ofoghpharmed.com/fa/

سازمان غذا و داروی ایران:
  http://fdo.behdasht.gov.ir/

سایت سازمان بهداشت جهانی WHO:
  http://www.who.int/en/

سایت کنفرانس هماهنگ سازی بین المللی:
  http://www.ich.org/

کنواسیون بازرسی داخلی pic/s:
  http://www.picscheme.org/

سایت دریافت مقالات علمی:
  http://www.sciencedirect.com/

سایت دریافت مقالات علمی:
  http://link.springer.com/

سایت دریافت msds:
  http://www.sciencelab.com/msdsList.php

سایت دریافت Patent:
  http://www.freepatentsonline.com/

دارویاب- جامع ترین سایت اطلاعات دارویی به فارسی:
  http://www.darooyab.ir/