دکسترومتورفان هیدروبروماید

جزئیات

نام محصول به فارسی:   دکسترومتورفان هیدروبروماید
نام محصول به انگلیسی:  Phenylephrine Hcl